ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 สอบกลางภาค 1/65
18 ก.ค. 65 นิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
12 ก.ค. 65 ค่ายรักวิทย์สนุกคิด
08 ก.ค. 65 วันสุทธารำลึก
05 ก.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการน้องเรียนศิลป์สัญจร
01 ก.ค. 65 วันสถาปนาลูกเสือ
01 ก.ค. 65 ค่ายธรรมะนักเรียนชั้นม.1 และ ม.2
01 ก.ค. 65 ค่ายธรรมมะนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2
23 มิ.ย. 65 กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
22 มิ.ย. 65 สพม.พระนครศรีอยุธยา "นิเทศชั้นเรียน"
20 มิ.ย. 65 ถึง 21 มิ.ย. 65 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม
17 มิ.ย. 65 ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1
12 มิ.ย. 65 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2565
10 มิ.ย. 65 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
09 มิ.ย. 65 กิจกรรมไหว้ครู
07 มิ.ย. 65 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ศึกษาดูงานศูย์เศรษฐกิจพอเพียง
02 มิ.ย. 65 ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
28 ก.พ. 65 ถึง 03 มี.ค. 65 สอบปลายภาค2/2564
26 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 สอบ O-NET นักเรียนม.6
21 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 ติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6
15 ก.พ. 65 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
14 ก.พ. 65 กิจกรรมวันมาฆบููชา
13 ก.พ. 65 สอบ O-NET ม.3
08 ก.พ. 65 ถึง 11 ก.พ. 65 ติว O-NET นักเรียนชั้นม.3
07 ก.พ. 65 ถึง 09 ก.พ. 65 กิจกรรมแนะแนวสัญจร
10 ม.ค. 65 ตรวจ ATK ครั้งที่ 3
04 ม.ค. 65 ถึง 07 ม.ค. 65 สอบกลางภาค 2/2564