กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจีรวรรณ เสลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสถาพร สันติกลาง
ครู คศ.3

นางสาวสุกานดา รักยิ้ม
ครู คศ.2