คณะผู้บริหาร

นายผไท อุทุมสกุลรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัชรีพร ขาวประทุม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรพินท์ สำราญใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุนิสา ลิมปพนาทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุชาดา ปลื้มฤทัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและสำนักงานอำนวยการ

นางสาวสาวินี ผ่องวิถี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุวารี ผ่องวิถี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน