กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกรุณา พลัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศักดิ์ชาย อมะรักษ์
ครู คศ.2

นายพิพัฒน์ จตุรพรเพิ่ม
ครูผู้ช่วย