คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายภูตะวัน จุลเมือง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกรุณา ศรีผดุง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงษ์ ตั้งวราภรณ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนัศรา ทวนทอง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัลณษา พันทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย ดำรงค์สกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญพร คู่ปรึกษา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพชรลดา สุภาพรูป
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุปรียา ภูไร่
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัญชิดา พงษ์อริยะทรัพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนัสวี ระดาไสย์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา สุขสนอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีรนันท์ ชุ่มบุญชู
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกิกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลสตรี ก้อนตาล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภัสรา เรียนหัตถกรรม
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร นิสะโสกะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิชญ์ คงล้วน
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณวษา ทรัพย์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1