ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3  กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มทำการสอนในปี
พ.ศ. 2459 ที่วัดชีโพน  อำเภอผักไห่ ต่อมาในปี พ.ศ.2461 ได้ย้ายข้ามฝั่งแม่น้ำน้อยมาอยู่บริเวณวัดตึกคชหิรัญโดยใช้ศาลาการเปรียญ
ของวัดเป็นที่เรียนชั่วคราว  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. 2462
 ท่านพระครูสุทธาจารวัตร( อ่ำ ปฏิรูปานนท์ ) เจ้าอาวาส ในขณะนั้น ได้เรี่ยไรเงินสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง (อาคาร 1) เป็นเงิน 9,313 บาท 
 เมื่อการก่อสร้างสำเร็จลงได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2465  จึงนับได้ว่าท่านพระครูสุทธาจารวัตรได้เป็นผู้ให้
การก่อตั้ง โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"  และเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดแก่โรงเรียน เพื่อเป็นเกียรติประวัติและอนุสรณ์รำลึกถึงท่านพระครู
สุทธาจารวัตร ผู้ก่อตั้งโรงเรียน จึงกำหนดชื่อสถาบันแห่งนี้ว่าโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 
                พ.ศ. 2481  นายนาค  สุทธิประเสริฐ  และญาติ  ได้สร้างอาคารสุทธิประเสริฐ  (อาคาร 2)  ให้อีก 1 หลัง  เป็นเงิน  8,504  บาท 
ญาติของท่านได้ดูแลบูรณะซ่อมแซมอาคารหลังนี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีมาจนถึงปัจจุบันนี้
                พ.ศ.2482  บริษัทสยามสติมปีกเก็ต (บริษัทเรือแดง)  สร้างโรงพลศึกษา (อาคาร 4) ให้ 1 หลัง  เป็นเงิน 1,872 บาท พ.ศ. 2507 

โรงเรียนได้รื้อย้ายโรงพลศึกษาซึ่งชำรุดมากดัดแปลงเป็นหอประชุมสิ้นเงิน 84,800 บาท  และ พ.ศ. 2513 ได้ซ่อมแซมโดยเงินงบประมาณ
88,400 บาท 
                ในปีการศึกษา 2522  โรงเรียนได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                พ.ศ. 2505  สมาคมนักเรียนเก่าสุทธาประมุข  จัดหาเงินสมทบกับเงินงบประมาณจำนวน 280,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ
019 (อาคาร 3 ) 1 หลัง  และซ่อมแซมในปี พ.ศ. 2542
                พ.ศ. 2513 สร้างอาคารคหกรรมศิลป์ (อาคาร 5)  จากเงินงบประมาณ จำนวน 70,000 บาท
                พ.ศ. 2515 สร้างอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ (อาคาร 6)  จากเงินงบประมาณ  จำนวน 120,000 บาท
                พ.ศ. 2519 สร้างอาคารเรียนแบบ  216 ก  (อาคาร 7 ) จากเงินงบประมาณจำนวน 1,000,000 บาท
 
    พ.ศ. 2520 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก (อาคาร 8 ) จากเงินงบประมาณจำนวน 1,090,000 บาท  และโรงอาหารหอประชุม 022
(อาคาร 9)  จากเงินงบประมาณ  จำนวน 400,000  บาท  ได้ซ่อมแซมในปี พ.ศ. 2542
                พ.ศ. 2542  สมคามนักเรียนสุทธาประมุขและโรงเรียนได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโรงอาหารติดพื้น (อาคาร 10) เป็นเงิน
578,623  บาท  โดยสมาคมให้เงินจำนวน 100,000  บาท
                พ.ศ. 2543  ได้โรงฝึกงานแบบ 204/27  อาคาร 11  จากเงินงบประมาณ จำนวน 2,581916 บาท