กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรพินท์ สำราญใจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิริพร สันติกลาง
ครู คศ.3

นางสาวสุชาดา ปลื้มฤทัย
ครู คศ.3

นางสาวนิภาวรรณ ไตรแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวศุภนัย หาพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางสุนิสา ลิมปพนาทอง
ครู คศ.3

นางสาวพมรรัตน์ ชลไพรพิมลรัตน์
ครู คศ.1