พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

                 พันธกิจ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ครอบคลุมการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านผู้เรียน (Attitude Knowledge Skill) ครูและบุคลากร องค์กรโดยรวม ดังนี้

                  โรงเรียนเป็นองค์กรคุณภาพ เป้าหมายขององค์กรคุณภาพ
                  1. มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้ (Knowledge) ทักษะต่าง ๆ (Skills) และมีคุณธรรมและเจตคติที่ดี (Attitude)
                  2. ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรและสร้างนวัตกรรม ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
                  3. ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะสากล มีพื้นฐานความเป็นไทย และมีทักษะชีวิต
                  4. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม นำความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                  5. มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจโดยใช้กระบวนการ PLC ที่เข้มแข็ง
                  6. การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคุณภาพ

                  คุณธรรมนำความรู้
                  1. เป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน คือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ความรับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
                  2. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย ภายใต้ความรับผิดชอบ
                  3. นักเรียนสามารถใช้ความรู้และนำทักษะในการดำเนินการ งานเรียนใช้ชีวิต ภายใต้คุณธรรมกำกับ

                  ก้าวสู่มาตรฐานสากล
                  1. นักเรียนได้รับโอกาสในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน Active Learning กิจกรรม งาน โครงการ
                  2. นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ทักษะ อย่างมีคุณธรรม
                  3. นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ภาษาที่ 2 และ ภาษาที่ 3 ตามความถนัดและตามความสนใจ
                  4. นักเรียน ได้รับโอกาสในการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรม ผลงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

                  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                  1. การบริหารจัดการโดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                  2. การจัดการเรียนรู้ กิจกรรม งาน โครงการ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                  3. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                การมีส่วนร่วม
                1. ใช้กระบวนการ PLC ในการแสวงหาการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ กิจกรรม / งาน โครงการ ดังนี้
                     - การบริหารจัดการด้วยกระบวนการ 3 Q และ DALI ประกอบด้วย Q-Goal คือการค้นหาเป้าหมายที่ชัดเจนที่มาจากการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย Q-PLC จากการใช้กระบวนการ PLC ของครู และ Q-Network เป็นกระบวนการของการสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อเรียนรู้ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนกับโรงเรียนเครือข่าย หรือโรงเรียนกับหน่วยงานอื่น ๆ
                     - การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการสร้าง Growth mindset และ PLC
                     - การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้เทคนิค LS ใน การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

เป้าประสงค์
                       1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล เป็นนวัตกร ที่มีความเป็นเลิศตามความถนัด มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
                        2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
                        3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ สังคม
                        4. โรงเรียนพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
                        5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
                        6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
                        7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
                        8. ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ