กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสิริกร กองมิตรชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปรียาภรณ์ วุฒิวัย
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร รื่นชาญภาค
ครู คศ.1

นางสาวสรัญญา รักน้อย
ครู คศ.1