สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เครื่องหมายช้างสามเศียรเหยียบเหรียญเงิน
 
          สีประจำโรงเรียน     ชมพู  -  ดำ
                   สีชมพู   หมายถึง   ความรัก ความเมตตา  ความเอื้ออาทร ที่ลูกสุทธาประมุข
                                            มอบให้แก่กัน
                   สีดำ     หมายถึง   ความเข้มแข็ง  อดทน  น้ำใจแห่งความเสียสละของลูก
                                          สุทธาประมุข
 
           อักษรย่อของโรงเรียน      ผ.ส.