กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเศรษฐพงษ์ พรมเดื่อ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนิสารัตน์ หิรัญชัย
ครู คศ.1

นางสาววรญา สุวรรณกรณ์
ครูผู้ช่วย