กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนิภาวรรณ์ นิวาสานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชฏาพร กาติวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนาพร รัตนวราภรณ์
ครูผู้ช่วย