ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวียนมาบรรจบในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลสุทธาประมุขคัพ ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Style
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
การรับทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
พระครูพิพัฒน์วรวิทย์ เจ้าอาวาสวัดตึกคชหิรัญ มอบทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" ที่มีคุณสมบัติตามที่คณะสงฆ์กำหนด คือ 1.เรียนดี 2.ประพฤติดี 3.ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
กิจกรรมเวียนเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 65
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับเยาวชนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จัดโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองผักไห่ ณ หอประชุมและสนามกีฬา โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 65
ค่ายรักวิทย์สนุกคิดกับ Scienceตามแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 65
โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” จัดกิจกรรมวันสุทธารำลึกและพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันครบรอบ ๘๗ ปี วันมรณภาพพระครูสุทธาจารวัตร(อ่ำ ปฏิรูปานนท์) และเพื่อรำลึกถึงความเมตตาที่ท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
งานทุนการศึกษาโรงเรียนผักไห่
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ พิธีประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.๑ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 65
โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ได้รับการนิเทศ ติดตามชั้นเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 65
วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
กิจกรรม English day camp นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 65
กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
การเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
การประชุมผู้ปกครอง วันที่ 12 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
ครูอาภาภรณ์ แก้วโสภณ ในการขอมีวิทยฐานะ ชำนาญการ
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 65
การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65