วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

            โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” เป็นองค์กรคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนานักเรียนสู่นวัตกร เพื่อก้าวไกลสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีส่วนร่วม