คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พลอากาศเอกเฉลิมชัย สรีสายหยุด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ กระแสร์ทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ แสงมณี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล มณีโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพ กรอบทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิเชียร ฝักเจริญผล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ปิยะ มีอนันต์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิบูลย์ประชากิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพัฒน์วรวิทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสรร ตั้งตรงไพโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวก ส้มเกลี่ยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาดา ปลื้มฤทัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ หล่อธาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายกัมพล โพธิ์ระดก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า