กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสาวินี ผ่องวิถี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวารี ผ่องวิถี
ครู คศ.2

นางสาวทวีพร สหุนาลุ
ครู คศ.1