กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวอรทัย เอี่ยมสะอาด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสุภาศิณี ชะโลธร
ครู คศ.2

นายธีระศาสตร์ ญาณผล
ครู คศ.1